آتلیه عروس لیماژ

021-91692510

داخلی 4

آتلیه عروس لیمـــاژ

پکیج های عکاسی عروس

پکیج پایه

مخصوص مراسم عقد و نامزدی
میلیون تومان 12
 • فیلم برداری با دو دوریبن و عکاسی
 • تدوین فیلم مراسم
 • تحویل 10 عکس چاپی 20×25
 • یک عدد شاسی 50×70
عقد و نامزدی

پکیج ویژه اول

مخصوص مراسم های جدا
میلیون تومان 20
 • فیلم برداری با دو دوربین و عکاسی
 • رونین و هلی شات
 • تدوین کلیپ باغ و فیلم مراسم
 • ژورنـال ده برگ 20×40 با جلد مخمل
 • مینی ژورنـال 13×26 ده برگ
 • یک عدد شاسی 100×70
مراسم جدا

پکیج ویژه دوم

مخصوص مراسم های مختلط
میلیون تومان 30
 • فیلم برداری با دو دوربین و عکاسی
 • رونین و هلی شات
 • تدوین کلیپ باغ و فیلم مراسم
 • کرین 6 متری مراسم
 • عکاسی خبری مراسم
 • ژورنـال ده برگ 20×40 با جلد مخمل
 • مینی ژورنـال 13×26 ده برگ
 • یک عدد شاسی 100×70
مراسم مختلط

پکیج VIP

مخصوص مراسم های با فرمالیته
میلیون تومان 50
 • فیلم برداری با دو دوربین و عکاسی
 • رونین و هلی شات
 • تدوین کلیپ باغ و فیلم مراسم
 • کرین 6 متری مراسم
 • عکاسی خبری مراسم
 • فرمالیته شمال
 • پروجکشن مراسم
 • ژورنـال ده برگ 30×60 با جلد مخمل
 • مینی ژورنـال 13×26 ده برگ
 • یک عدد شاسی 100×70
مراسم و فرمالیته