افسردگی بارداری

افسردگی بارداری مساله چالش برانگیز و حساسی است. آمار انجمن زنان و مامایی آمریکا می گویند بین 14 تا 23 درصد زنان از افسردگی بارداری رنج می برند. پرسش های فراوانی در این باره وجود دارد که زن باردار و خانواده او ناگزیر به مواجهه با آنها هستند؛ آیا او واقعا در حال...